Laborum geeft graag advies aan werkgevers over verschillende zaken met betrekking tot verzuim. Onze arbeidsdeskundigen weten precies hoe de wet in elkaar steekt en helpen u bij een goede bedrijfsvoering.

Ziekteverzuim is voor de werknemer maar zeker ook voor u, als werkgever, erg vervelend.

Laborum zorgt dat verzuim voor u en uw werknemer zo min mogelijk een probleem is. Wij doen dat in de eerste instantie door:

 • De HRM-afdeling (preventief) te informeren over hoe zij het beste kunnen omgaan met een zieke werknemer;
 • Het trainen van leidinggevenden in hun mogelijkheden en wat hun rol is als verzuimbegeleiders;
 • Uitleggen hoe u de sociale wetgeving (waaronder de Wet verbetering poortwachter) omzet in praktisch handelen;
 • Inzicht te geven in wat een zieke werknemer u kost en hoe u de verzuimkosten reduceert.

Is uw werknemer langdurig afwezig of verminderd inzetbaar door medische problematiek dan kan onze arbeidsdeskundige een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek vindt meestal plaats rondom een jaar van (gedeeltelijk)verzuim. De deskundige beoordeelt de huidige situatie en de te verwachten situatie in de toekomst. Zij geeft advies met de ‘menselijke maat’ en de sociale wetgeving als leidraad.

Ons doel is om met behulp van u, de werknemer en de bedrijfsarts antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 1. Is het eigen werk voor de werknemer (gedeeltelijk) geschikt?
 2. Is het eigen werk geschikt te maken door middel van aanpassingen in de functie?
 3. Is er binnen de eigen organisatie ander werk dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden?
 4. Moet er buiten de eigen organisatie naar passend werk voor uw werknemer worden gezocht?

Het onderzoek verloopt volgens de richtlijnen van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). U ontvangt na het onderzoek van ons een uitgebreid rapport zodat u en uw werknemer een volgende stap kunnen zetten.

Het is niet altijd mogelijk om uw werknemer terug te laten keren naar zijn huidige werkzaamheden of naar ander (aangepast) eigen werk bij uw bedrijf (Spoor 1). Het vervolgtraject die Laborum dan inzet noemt de wetgever een ‘Spoor 2 traject’.

Bij een Spoor 2 / Outplacementtraject begeleidt Laborum een werknemer naar werk bij een andere werkgever of naar zelfstandig ondernemerschap.

Hoe gaan we te werk?

Onze re-integratiecoach start met een kennismakingsgesprek met de werknemer. We bespreken het plan en de stappen die we gaan doorlopen. Daarna ontvangt u een offerte.

Tijdens het traject zetten we een psychotechnisch onderzoek in en bespreken we de onderzoeksresultaten. Vervolgens biedt Laborum de werknemer gerichte en effectieve ondersteuning en begeleiding bij:

 • de zoektocht naar de gewenste en passende werkrichting
 • het actief zoeken naar vacatures en inzetten van een mogelijk eigen netwerk
 • opbouwen van zelfstandig ondernemerschap indien gewenst
 • individuele coaching en onderhouden van wekelijks contact
 • het maken van een CV en het schrijven van sollicitatiebrieven
 • het trainen van sollicitatievaardigheden en het voorbereiden op een sollicitatiegesprek
 • het informeren van een nieuwe toekomstige werkgever over de mogelijkheden van subsidies en regelingen

Laborum houdt tijdens het traject regelmatig contact met alle betrokkenen. Alle activiteiten en rapportages zijn in de lijn van de UWV vereiste procedures.

Een onderdeel van een traject kan een psychotechnisch onderzoek zijn. Heeft u binnen uw bedrijf een andere functie die eventueel geschikt is voor uw werknemer dan gebruiken wij dit onderzoek als een beperkt assessment.  Daarnaast nemen wij een psychotechnisch onderzoek af bij het Spoor 2 traject.

Een psychotechnisch onderzoek geeft de werknemer en ons inzicht in zijn/ haar  capaciteiten, competenties en interessegebieden. Ook kijken we naar de drijfveren, de weerbaarheid en de persoonlijkheid van de werknemer.

De werknemer ontvangt van Laborum de testen digitaal en kunnen thuis worden gemaakt. De resultaten van de testen bespreken we eerst met de werknemer. Daarna ontvangt u en/of de bedrijfsarts, indien de werknemer daarmee akkoord is, desgewenst een rapportage. Het doel van het onderzoek is om uit te vinden welke weg de werknemer het beste kan bewandelen naar een toekomstige loopbaan en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn binnen een re-integratietraject.

Laborum coacht uw werknemer die vast dreigt te lopen of vast is gelopen in zijn werk. Wij kijken naar mogelijke oorzaken en zoeken samen met de medewerker naar oplossingen. Afhankelijk van de situatie coachen wij tijdens een individueel gesprek, via e-coaching of telefonisch. Het gesprek kan ook op de werkplek plaats vinden.

Tijdens het coachen leert de werknemer verschillende kanten, behoeften en kwaliteiten van zichzelf beter kennen en bewuster in te zetten. Ook krijgt hij of zij handvatten om in lastige situaties, flexibeler en sneller te kunnen schakelen met een beter resultaat.

Het volgen van een Spoor 2 traject is een wettelijke verplichting. De arbeidsdeskundige kan echter, na onderzoek, geen mogelijkheden zien om de werknemer terug te laten keren naar zijn huidige werkplek. Maar ook dat andere kansen op de arbeidsmarkt twijfelachtig zijn.

De re-integratiedeskundige toetst dan door middel van een haalbaarheidsonderzoek of het inzetten van een Spoor 2 re-integratietraject überhaupt haalbaar en realistisch is. Het haalbaarheidsonderzoek geeft u een onderbouwd ‘ja’ of ‘nee’ of een re-integratietraject kan worden ingezet. Indien de conclusie is dat een alternatief op de vrije arbeidsmarkt niet tot de mogelijkheden behoort, heeft u een onderbouwd verslag ter beschikking wat is opgesteld door een onafhankelijke re-integratiedeskundige. U kunt deze gebruiken ter onderbouwing bij een aanvraag van een Deskundigen Oordeel (DO) bij het UWV of bij een vervroegde WIA aanvraag.